Tunnuslukujen laskentakaavat

Oman pääoman tuotto %
Voitto ennen veroja
............................................................... x 100
Oma pääoma

Sijoitetun pääoman tuotto, %
Voitto ennen veroja + rahoituskulut
............................................................... x 100
Taseen loppusumma - korottomat velat

Omavaraisuusaste, %
Oma pääoma
............................................................... x 100
Taseen loppusumma - saadut ennakot

Nettovelkaantumisaste, %
Korolliset velat - rahavarat
............................................................... x 100
Oma pääoma

Osakekohtainen tulos (EPS)
emoyhtiön omistajille jaettava tulos

 

Ulkona olevien osakkeiden osakeantikorjattu keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana

Oma pääoma/osake
Oma pääoma

 

Osakkeiden osakeantikorjattu lukumäärä tilikauden lopussa

Updated 19 March, 2014