Yhtiöjärjestys

1 § Yhtiön toiminimi
Yhtiön toiminimi on Biotie Therapies Oyj ja englanniksi Biotie Therapies Corp.

2 § Yhtiön kotipaikka
Yhtiön kotipaikka on Turku.

3 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on biotekniikka-, lääketeollisuus- ja laboratoriotuotteiden ja -laitteiden kehitys, valmistus ja myynti, diagnostiikka, lääkintä- ja psykoterapiapalveluiden tuottaminen ja siihen liittyvä konsultointi, tutkimus- ja koulutuspalvelut sekä alaan liittyvien kirjojen, aikakauslehtien ja muiden julkaisujen kustantaminen. Yhtiö voi toimintaansa varten ostaa ja myydä sekä vuokrata ja antaa vuokralle kiinteää omaisuutta sekä omistaa, myydä ja hallita osakkeita ja muita arvopapereita kuitenkaan ammattimaista arvopaperikauppaa tai sijoitustoimintaa harjoittamatta.

4 § Vähimmäis- ja enimmäispääoma ja osakkeet
Yhtiön osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Osakepääomaa voidaan korottaa tai alentaa ja osakkeiden määrää lisätä tai vähentää yhtiöjärjestystä muuttamatta.

5 § Hallitus
Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan. Yhtiön toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on paikalla.

6 § Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

7 § Edustamisoikeudet ja prokurat
Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin, sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Yhtiön prokuroista päättää hallitus. Prokura voidaan antaa ainoastaan siten, että prokuristit kirjoittavat toiminimen kaksi yhdessä tai kukin erikseen yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

8 § Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Tilintarkastajat
Yhtiössä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2) tilintarkastajaa. Tilintarkastajista vähintään yhden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia seuraavana varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen julkistetaan yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ennen yhtiökokouskutsussa määrättyä viimeistä ilmoittautumispäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta. Hallitus julkaisee lisäksi tiedon yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa valtakunnallisessa sanomalehdessä tai lähettämällä tiedon yhtiökokouksesta kirjattuna kirjeenä tai muutoin todennettavissa olevalla tavalla osakkeenomistajien osakeluettelossa rekisteröityyn osoitteeseen.

11 § Ennakkoilmoittautuminen
Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle ennen kokouskutsussa mainittua ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittautumisaika voidaan määrätä päättyväksi aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

12 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiön hallitus päättää varsinaisen yhtiökokouksen päivämäärän.

Kokouksessa on:

esitettävä

 1. tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, sekä toimintakertomus;
 2. tilintarkastuskertomus
  päätettävä
 3. tilinpäätöksen sekä konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta;
 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle;
 6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista; sekä
 7. hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien lukumäärästä
  valittava
 8. hallituksen jäsenet; sekä
 9. tilintarkastajat

13 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat yhtiön hallituksen määräämän ilmoittamispäivän jälkeen arvo-osuusjärjestelmään.

Ilmoittautumispäivän jälkeen oikeus saada yhteisesti jaettavia varoja sekä merkintäoikeus osakepääomaa korotettaessa on vain sillä:

 1. joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon;
 2. jonka oikeus suorituksen saamiseen on täsmäytyspäivänä kirjattu osakasluetteloon merkittynä osakkeenomistajan arvo-osuustilille ja merkitty osakasluetteloon; tai
 3. jos osake on hallintarekisteröity, jonka arvo-osuustilille osake on täsmäytyspäivänä kirjattu, ja jonka omaisuudenhoitaja on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluetteloon omaisuudenhoitajaksi.
Updated 07 February, 2011