Riskit ja riskienhallinta

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Biotiessä

Sisäinen valvonta on prosessi, josta vastaavat hallitus, johto ja henkilöstö konsernin kaikilla tasoilla.

Sisäisen valvonnan tavoitteena on taata, että:

•    toimintaa johdetaan tehokkaasti, tarkoituksenmukaisesti ja linjassa Yhtiön strategian kanssa
•    taloudellinen ja toiminnallinen raportointi on luotettavaa, täydellistä ja ajantasaista ja
•    kaikkien konsernin yhtiöiden toiminta on soveltuvien lakien ja määräysten mukaista.

Biotien riskienhallinta on jatkuva prosessi, joka on integroitu osaksi konsernin strategiaprosessia, operatiivista toimintaa, päivittäistä päätöksentekoa ja toiminnan valvontaa. Se on myös osa Yhtiön sisäistä valvontaa.

Riskienhallinta toimii osana konsernin johdon valvonta -ja raportointijärjestelmiä. Säännöllistä valvontaa suoritetaan sekä konserni -että yksikkötasolla. Hallitus hyväksyy riskienhallintapolitiikan ja sen tavoitteet, sekä ohjaa ja valvoo riskienhallinnan suunnittelua ja toteutusta.
Konsernin johdolla on ylin operatiivinen vastuu riskienhallintapolitiikan toteuttamisesta. Konsernin johto vastaa hallituksen hyväksymän ja voimaan saattaman riskienhallintapolitiikan organisoinnista, suunnittelusta, kehittämisestä, koordinoinnista ja seurannasta.

Kuvaus taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä

Taloudellisen raportointiprosessin sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa konsernin kokonaisvaltaista sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan viitekehystä. Järjestelmien tavoitteena on taata riittävällä varmuudella taloudellisen raportoinnin luotettavuus sekä se, että tilinpäätös laaditaan lakien, yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden ja muiden listayhtiöille asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Hallitus vastaa siitä, että Yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty, jonka lisäksi tehtäviin kuuluu valvoa taloudellista raportointiprosessia, seurata tilinpäätösraportoinnin prosessia (mukaan lukien tilinpäätökset ja osavuosikatsaukset) sekä arvioida sisäistä valvontaa.

Toimitusjohtaja vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan prosessien toteuttamisesta sekä niiden operatiivisen tehokkuuden varmistamisesta. Tämän lisäksi toimitusjohtaja vastaa siitä, että Yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Konsernin johto jakaa vastuuta yksityiskohtaisempien sisäisen valvonnan ohjeiden ja menettelytapojen perustamisesta yksiköiden toiminnoista vastaavalle henkilöstölle. Biotien johdolla ja henkilöstöllä on vastuu oman toimenkuvansa puitteissa varmistaa talousraportoinnin sisäisen valvonnan toimivuus.

Hallitus tai Yhtiön johto voi tarpeen vaatiessa käynnistää erillisiä sisäisiä tarkastuksia. Tarkastusten laajuus ja toteuttamistiheys riippuvat pääasiassa havaituista riskeistä sekä jatkuvien valvontatoimenpiteiden tehokkuudesta. Havaitut sisäisen valvonnan puutteet raportoidaan ylöspäin, vakavimmat johdolle ja hallitukselle asti.

Biotien konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards) mukaisesti, ja Yhtiö noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n, Finanssivalvonnan, NASDAQin ja US SECin ohjeita ja sääntöjä. Konsernin talousraportointi on arvopaperimarkkinalain ja osakeyhtiölain sekä Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalain ja vuoden 1933 arvopaperilain sekä niiden nojalla annettujen sääntöjen ja määräysten (Yhdysvaltain arvopaperilaki ja arvopaperimarkkinalaki yhdessä ”Yhdysvaltain arvopaperisääntely”) mukaista. Emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti.

Taloudellisen raportointiprosessin riskien tunnistamiseksi Biotie on määritellyt taloudellisen raportoinnin tavoitteet. Konsernilla on integroitu riskienhallintaprosessi, joka on osa konsernin johtamis-, valvonta- ja kontrollijärjestelmiä. Säännöllistä raportointia ja valvontaa suoritetaan sekä konserni -että yhtiötasolla. Riskien tunnistamisesta ja hallinnasta vastaa pääasiassa konsernin talous- ja hallintoyksikkö.

Riskienhallinnan menetelmät käsittävät talousraportointiprosessin eri vaiheissa esiintyvien riskien tunnistamisen ja arvioinnin. Riskien tunnistaminen ja arviointi on jatkuvaa: arvioita päivitetään säännöllisesti, ottaen huomioon liiketoimintaympäristössä ja Yhtiön toiminnoissa tapahtuneet muutokset.

Sisäisen valvonnan järjestelmien valvontaa ja seurantaa tehdään sen varmistamiseksi, että taloudellinen informaatio on oikein ja riittävää ja että sisäinen valvonta toimii tehokkaasti.

Valvontatoimet liittyvät riskiarviointiin, ja erityistä huomiota kiinnitetään taloudellisen raportoinnin tavoitteita uhkaaviin riskeihin. Tunnistettuja talousraportointiin liittyviä riskejä hallitaan kontrollitoimenpiteillä, joita asetetaan koko konsernin laajuudella, kaikille konsernin tasoille ja yksiköille. Talousraportoinnissa konsernin talousosasto avustaa yhtiöitä riittävien kontrollien määrittämisessä. Esimerkkejä kontrolleista ovat hyväksymiset, valtuudet, tarkastukset, täsmäytykset, operatiivisen suorituskyvyn seuraaminen, varojen turvaaminen sekä tehtävien eriyttäminen. Hallitus on viime kädessä vastuussa siitä, että ulkoinen taloudellinen raportointi on oikeaa, riittävää ja soveltuvien määräysten mukaista.

Vuonna 2015 Biotie on jatkanut konsernin talousraportointiprosessin keskeisten kontrollitoimenpiteiden kehittämistä. Näiden kontrollitoimenpiteiden tavoitteena on vastata riskien arvioinnissa tunnistettuihin talousraportoinnin riskeihin sekä varmistaa talousraportoinnin oikeellisuus, riittävyys ja lakien ja määräysten mukaisuus konserni- ja erillisyhtiötasolla. Myös kontrolliaktiviteettien riittävyyden ja tehokkuuden kehittämiseen on kiinnitetty huomiota.
Yhtiöt raportoivat tuloksistaan kuukausittain emoyhtiölle, joka vastaa konsernitilinpäätöksen laadinnasta sekä valvoo toiminnan tehokkuutta konsernitasolla.

Biotiessä valvonta on osa Yhtiön hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän työskentelyä. Valvontaan kuuluu mm. organisaation eri tasojen kuukausi, neljännesvuosi- ja vuositulosten analysointi kuten myös tarkistukset ja prosessit.

Lisäksi Yhdysvalloissa tapahtuneen listauksen seurauksena Biotie on perustanut tiedonantovaliokunnan, jonka vastuulla on tarkistaa kaikki taloudelliset ja tietyt muut tiedotteet varmistaakseen, että oikeat ja täydelliset tiedot on annettu.

Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät


Yhtiöön mahdollisesti vaikuttavat riskitekijät on kuvattu 12.5.2016 julkaistussa Q1 2016 osavuosikatsauksessa

Updated 25 May, 2016