Yhtiökokous 2016

Biotie Therapies Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 3.5.2016 klo 14.00 osoitteessa Joukahaisenkatu 3-5 (ICT-talon Alpha-auditorio), Turku.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 13.30.

Yhtiökokouskutsu ja yhtiökokousmateriaali:

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen; pörssitiedote 12.4.2016

Hallituksen ehdotukset

Esityslista

Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus 2015

Ehdotetut uudet hallitusjäsenet

Acordan ehdotukset yhtiökokoukselle

Yhtiökokouksen päätökset; pörssitiedote 3.5.2016

Toimitusjohtajan esitys

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Imoittautuminen yhtiökokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.4.2016 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkittynä yhtiön osakasluetteloon.

Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 28.4.2016 klo 16.00 mennessä, jolloin ilmoittautumisen tulee olla perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.biotie.com;
b) sähköpostitse osoitteeseen virve.nurmi@biotie.com;
c) puhelimitse numeroon (02) 274 8911; tai
d) kirjeitse osoitteeseen Biotie Therapies Oyj / Virve Nurmi, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja sellaisen avustajan tai asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Biotie Therapies Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvän tarpeellisen rekisteröinnin käsittelyn yhteydessä.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Ilmoittautuminen Euroclear Finland Oy:n palvelun kautta alkaa 12.4.2016. Noudata Euroclearin ohjeita. Ilmoittautumisesi on mennyt perille saatuasi siitä vahvistuksen.

Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan yhtiölle alkuperäisessä muodossaan yhtiölle osoitteeseen Biotie Therapies Oyj / Virve Nurmi, Joukahaisenkatu 6, 20520 Turku, ennen ilmoittautumisajan päättymistä 28.4.2016.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Ilmoittautujan tietosuoja

Yhtiökokousilmoittautumisjärjestelmän kautta kerätään Biotie Therapies Oyj:n yhtiökokouksen järjestämisessä hyödynnettäviä tietoja kuten henkilötunnus ja arvo-osuustilinumero. Tietoja käytetään vain osakkeenomistajien tunnistamiseksi ja omistuksen varmistamiseksi. Annettuja tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Järjestelmän teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear Finland Oy.

Tutustu tietosuojaselosteeseen tästä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen sellaisten omistamiensa osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 21.4.2016. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 28.4.2016 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta mainittu tilapäinen merkintä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään yllä mainittuun ajankohtaan mennessä.

Updated 13 May, 2016